Göteborg Wind Lab

HVDC ingår i och är en viktig del i forskningscentrat Göteborg Wind Lab. HVDC-anläggningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Chalmers – Svenskt VinkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) och stod klar i oktober 2014.

Unik Möjlighet
HVDC-anläggningen medför den unika möjligheten att kunna prova att vinkraftverket Big Glenn uppfyller samtliga krav som nätägare ställer på ett vinkraftverk. Speciellt gäller detta drift vid spänningsdippar och olika frekvenser. HVDC-anläggninen är även lämplig för att prova annan elektrisk utrustning och dess förmåga att kopplas in till elnätet samt dess möjligheter att motså störningar från elnätet.

HVDC-Teknik
HVDC-teknik innebär högspänd likström som möjliggör överföring av elenergi långa sträckor med låga förluster jämfört med knventionell växelspänningsteknik. HVDC-anläggningen kommer består av två transformatorstationer som byggts nära vindkraftverket Big Glenn på Arendal/Risholmen i Göteborg. Big Glenn är speciellt konstruerat för havsbaserad vinkraft. Turbinen och HVDC-anläggningen är en del i ett större projekt där det övergripande målet är att tekniskt demonstrera, verifiera och utvärdera egenskaper hos en vindturbin i skalan 4MW. Big Glenn är det största windkraftverket i Sverige.

Transformatorn
Helmerverken fick i smaband med uppförandet av denna anläggning förtroendet att leverera transformatorn på 6,64/8,3 MVA AN/AF 10,5/9,35kV YNd1, och den 6 oktober var det invigning. Självklart var vi med och deltog och vi hoppas på att den kommer kunna bidra med många intressanta forskningsresultat!