Helmerv_logo_effect_250

 Oljeisolerade Krafttransformatorer

I anslutningspunkterna mellan Regionnätet och Distributionsnätet sitter transformatorer som i ett stort perspektiv får betraktas som små eller medelstora krafttransformatorer. Vi benämner för enkelhetens skull alla transformatorer som har en effekt större än 5 MVA och en spänning som är högre än 36 kV, Krafttransformatorer.

Grundläggande tekniska data
Vi kan leverera trefas krafttransformatorer med effekter upp till 120 MVA och med spänningar på maximalt 170 kV. Transformatorerna tillverkas för utomhusbruk och för varierande klimatförhållanden och är tillverkade och testade enligt tillämpliga delar i IEC 60076. Varje transformator är unik och önskemålen från kunden kan variera mycket.

Kärna
Kärnan tillverkas av kallvalsad, orienterad stålplåt med låga förluster. Plåtarna är inbördes isolerade genom ett oorganiskt isolationsskikt som är resistent mot höga temperaturer och vätskan i transformatorn. Kärnan bygger på en s.k. ”Step-lap” konstruktion.

Lindningar
Lindningarna är konstruerade så att kraven med avseende på mekaniska påfrestningar vid kortslutningar uppfylls, att maximalt tillåtna temperaturer inte överskrids och att de klarar testspänningarna enligt en angiven isolationsklass.

De cylinderformade lindningarna är tillverkade av tråd med hög ledningsförmåga (koppar eller aluminium) som i sin tur är isolerad med papper och lack. Beroende på strömmens storlek och på spänningar kan olika typer av lindningar tillverkas, t.ex. skivlindning, spirallindning eller lagerlindningar.
 
Isolation
Isolationsmaterialet består av presspan samt vätska. Isolationen mellan lindningarna är presspan i form av cylindrar och mellan spänningsförande delar till jord används distanser av presspan i olika former.

Normalt är transformatorerna fyllda med mineralolja enligt IEC60296, men kan även levereras med syntetiska estrar enligt IEC 61099 som ett miljövänligt alternativ eftersom de är biologiskt nedbrytbara.

Kortslutningshållfasthet
Transformatorerna är konstruerade och tillverkade för att kunna motstå de krafter som uppstår vid en eventuell kortslutning, både termiskt och mekaniskt. För att garantera detta typprovas konstruktioner och samtliga transformatorer rutinprovas alltid i enlighet med internationella tillämpbara standarder som IEC 60076 (eller DIN, BS).
 
Ljudnivå
Ljudnivån mäts i enlighet med IEC 60076. Transformatorer med reducerad ljudnivå som skall installeras i bullerkänsliga miljöer tillverkas på begäran.

Tank
Tanken är tillverkad av kraftig stålplåt och är skärmad på insidan för att minimera de elektromagnetiska fält som transformatorn bidrar med. Den är konstruerad för att klara fullt vakuum utan att deformeras.

Korrosionsskydd
Eftersom transformatorerna ofta installeras i hårda klimat vidtas en rad åtgärder för att garantera rätt korrosionsskydd. Utvändiga samt invändiga ytor behandlas i enlighet med de krav som kunderna har. Färdiga tankar, lock och andra metalliska delar sandblästras för att sedan målas med primer och färg. Antal lager och total tjocklek varierar beroende på kundens krav. Alla omålade fästdetaljer är rostfria.

Helmerverken krafttransformatorer