Helmerv_logo_effect_250

Strömtransformatorer

Mättransformatorer är en speciell typ av transformator som isolerar mät- och skyddsutrustning från de höga spänningarna i elnätet som man vill mäta på och transformerar samtidigt ner spänning och strömmar till mätbara nivåer. Vi kan bland annat leverera följande typer av mättransformatorer:

• Oljeisolerade mättransformatorer (72 kV < U < 800 kV)
• SF6-isolerade mättransformatorer (72 kV < U < 800 kV)
• Mättransformatorer för mellanspänning (3,6 kV < U < 52 kV)

Allmänt
När man installerar strömtransformatorer i elektriska anläggningar är det vanligt att strömtransformatorerna är konstruerade med flera kärnor. Kraven på de olika kärnorna varierar beroende på om de skall anslutas just till mätutrustning eller skyddsutrustning. Nedan följer en sammanställning av huvudparametrarna och ett exempel på hur dessa anges.

Omsättning
Omsättningen är förhållandet mellan primär märkström och sekundär märkström. Primär märkström är den maximal kontinuerliga strömmen som strömtransformatorn är konstruerad för. Den bör väljas till det närmast högre standardiserade värdet enligt tillämpbara standarder, vanligtvis ca 10–40% högre än beräknad driftström. Sekundär märkström är vanligtvis 1, 2 eller 5 A.

Belastningsfaktor
En faktor som man multiplicerar primära märkströmmen med. Värdet som man får anger den maximalt tillåtna kontinuerliga märkströmmen.

Märkbörda
Bördan anges i VA och är helt enkelt effektförbrukningen av anslutna kablar, mät- och skyddsutrustning. Standard- värden är 1, 2,5, 5, 10, 20, 30 VA.
 
Överströmstal (FS)

Överströmstalet FS gäller för mätkärnor och är en parameter som anger hur mycket den sekundära strömmen kan öka vid märkbörda. Vanligtvis anges FS5 eller FS10. Det innebär att sekundärströmmen ökar maximalt 5 eller 10 gånger.

Överströmstal (ALF)
För reläkärnor som ansluts till skyddsutrustning är det viktigt att de inte mättas, för att kunna återge felströmmen korrekt. Vanliga värden på ALF är 10 eller 20.

Noggrannhetsklass
Noggrannhetsklass anges enligt tillämpbara standarder, men är vanligtvis för mätkärnor 0,2, 0,2S, 0,5 eller 1,0 beroende på användningsområde. För reläkärnor är klasserna normalt 5P eller 10P. Noggrannhetsklasserna definierar  toleransgränserna för hur stora avvikelser uppmätt ström får ha i förhållande till verklig ström.

Exempel
Nedan följer ett exempel på hur parametrarna anges för en 245 kV strömtransformator med fyra kärnor, två för mätning och två för skyddsutrustning.

Omsättning: 300/2/2/2/2A
Belastningsfaktor: 1,2
Mätkärnor: 1–10 VA; 0,2S; FS10 (Börda; Noggrannhetsklass; FS)
Reläkärnor: 10 VA; 5P; 30 (Börda; Noggrannhetsklass; ALF)
Notera att mätkärnan har en börda 1–10 VA, vilket antyder att noggrannhetsklassen skall uppfyllas vid bördor mellan 1 och 10 VA.

Helmerverken Strömtransformatorer