Helmerv_logo_effect_250

Torrisolerade/Gjuthartsisolerade Transformatorer

Torrisolerade transformatorer är motsatsen till vätskeisolerade transformatorer. Det är torra material som isolerar elektriskt istället för vätska. De finns i lite olika utföranden. Med öppna lindningar (luftisolerade) och ingjutna eller impregnerade lindningar (epoxiisolerade eller gjuthartsisolerade).

Vanligtvis benämns dessa typer luftisolerade eller epoxiisolerade transformatorer, varvid epoxiisolerade (gjutharts) är den vanligast förekommande typen och den vi fokuserar på nedan. Vi levererar på begäran även luftisolerade transformatorer. Epoxiisolerade transformatorer finns i storlekarna upp till 12 MVA och 36 kV. Transformatorerna enligt tabellen uppfyller förlustkraven enligt EU-förordningens 548/2014 första steg, som följer av EU-direktivet 2009/125/EC, men vi kan leverera med ännu lägre förluster om ändamålet kräver det.
 
Varför skall jag välja Epoxiisolerat?
Det finns olika tillämpningar där valet av transformator faller på epoxiisolerat. Först och främst är en epoxiisolerad transformator mer robust än en luftisolerad. Lindningarna är helt enkelt bättre skyddade än på en luftisolerad transformator.  Den genomgår dessutom typprover avseende miljö (E), klimat (C) och brand (F) och har klassningar som benämns E2, C2, F1. Fördelarna framför vätskeisolerade transformatorer är att de är brandsäkra och självsläckande. De har inga inga speciella krav kring installation i form av uppsamlingskärl, vilket i sin tur kan leda till något lägre installationskostnader. Underhållet får betraktas som i det närmast obefintligt, medan vätskeisolerade transformatorer kan komma att utveckla läckage med tiden och därmed kräver visst underhåll även om det är begränsat. Driftkostnaderna är dock normalt sett högre då epoxiisolerade transformatorer har en sämre verkningsgrad än vätskesiolerade.
 
Design av epoxiisolerade transformatorer
Vår leverantör använder aluminiumfolie till både högspänningslindningen och lågspänningslindningen. Högspänningslindningen vakuumgjuts och lågspänningslindningen impregneras i epoxi. Kärnan tillverkas enligt ”Step-lap”-tekniken och man använder endast den bästa elektroplåten för att kunna hålla garanterade förluster och respektera toleranser enligt tillämpbara standarder eller kundens krav.

De epoxiisolerade transformatorerna kan tillverkas enligt olika temperaturklasser. Normalt tillverkas de enligt temperaturklass F (max 155°C). Transformatorerna kan överlastas enligt vad som anges i IEC 60076-12 (Torrisolerade krafttransformatorer – Belastbarhet)

Utrustning
Epoxiisolerade transformatorer levereras normalt endast med termometer, men kan på begäran kompletteras med mer utrustning för övervakning och kylning. Vi levererar även kapslingar med kapslingsklasser upp till IP-33.

Exempel på tillval:
Termometer med två separat inställbara kontakter (standardutrustning)
Pt-100 givare eller PTC-element
Övervakningsrelä med 4-20 mA utgång och kontakter för signaler och fläktstyrning
Fläktar
Kapsling
Kulbultar
Lågspänningsanslutningar i botten på transformatorn
Lindningskopplare

Miljöanpassade tillämpningar
Många gånger ställs krav på speciella tillämpningar. Det kan vara installationer i känsliga miljöer som t.ex. kontorsbyggnader där man önskar reducera de elektromagnetiska fälten eller reducera ljudnivåerna. Vidare kan det finnas brandskyddsmässiga krav. Vi levererar miljöanpassade lösningar för ett hållbart samhälle.

Det kan finnas krav på att transformatorerna att de skall tåla extrema förhållanden, t.ex. extremt låga eller höga temperaturer, extremt smutsiga förhållanden eller skakiga miljöer. Vi levererar kundanpassade hållbara lösningar.

Utöver detta levererar vi transformatorer för t.ex. vindkraft och olika typer av omriktardrift för industriella tillämpningar.

Torrisolerade distributionstransformatorer